برای داشتن یک آرایش جذاب و ساده چه لوازمی باید بخرم؟

برای داشتن یک آرایش جذاب و ساده چه لوازمی باید بخرم؟
گریم و آرایش
5 تا 8 دقیقه
NADLICO ۱۷ آذر ۱۳۹۷

برای داشتن یک آرایش جذاب و ساده چه لوازمی باید بخرم؟

خانمی می گفت ” تا زمانی که از همسرم جدا نشده بودم آرایش نمی کردم، اما اکنون معتقدم که این کار اشتباهی بیش نیست. از . . .